Dotace

Druhy dotací:

 

Charakteristiky jednotlivých programů ze strukturálních fondů:

Operační program podnikání a inovace:

 • Inovace - uvádění na trh inovovaných výrobků, technologií a služeb, zlepšení organizace firemních procesů, vytvoření nových prodejních kanálů, ochrana práv průmyslového vlastnictví aj.
 • Potenciál - zavádění a zvyšování kapacit pro realizaci výzkumných, vývojových a inovačních kapacit
 • Rozvoj - nákup nových výrobních kapacit - nové technologie, technologické celky, stroje, přístroje a vybavení
 • ICT v podnících - prostředky na rozšíření nebo zavedení informačních a komunikačních technologií (HW i SW) v malých a středních podnicích
 • ICT a strategické služby - vývoj software, center sdílených služeb, center zákaznické podpory, center oprav high-tech výrobků a technologií
 • Spolupráce - podpora a pomoc při založení klastrových uskupení splupracujících firem pro řešení oborových problémů a úkolů
 • Prosperita - zakládání a rozvoj vědeckotechnol. parků, podnikatelských inkubátorů, center pro transfer technologií, to vše podněcující rozvoj inovativních firem
 • Školící střediska - výstavba, rekonstrukce, pořízení či vybavení školících středisek, center nebo školících místností
 • Nemovitosti - vznik a rozvoj podnikatelských nemovitostí a související infrastruktury, především rekonstrukce přeměnou brownfieldů na objekt sloužící k podnikání (nad 500m?podlahové plochy), podnikatelských zón (min.2ha)
 • Marketing - podpra rozvoje aktivity českých exportérů - posílení propagace v zahraničí (výstavy, propagační materiály, vydání zahraničních publikací, tvorba www stránek v cizojazyčných verzích apod.)
 • Využití nových finančních nástrojů - podpora využití a vzniku - finanční a investiční fóra pro MSP, podnikatelské inkubátory, dlouhodobé financování, Business angels apod.
 • Poradenství - získání výhodných poradenských služeb v oblastech zdokonalení firemního řízení a postupů
 • EKO Energie - snižování energetické náročnosti výroby, spotřeby primárních energetických zdrojů a vyššího využití obnovitelných zdrojů
 • Záruka - zvýhodněné záruky s finančním příspěvkem k zaručení úvěru pro MSP, na investice
 • Start - pro začínající podnikatele - bezúročný úvěr nebo zvýhodněná záruka s finančním příspěvkem k úvěru
 • Progres - poskytování podřízených úverů a zvýhodněných záruk

Integrovaný operační program:

 • Modernizace veřejné správy - výstavba datových sítí pro potřeby služeb veřejné správy, elektronizace služeb veřejné správy (justice, daňová správa, celní správa, kultura, vzdělávání, zdravotnictví, doprava, zaměstnanost, sociální péče, hospodářství a archivnictví, digitalizace datových zdrojů , širokopásmové bezdrátové přístupové technologie apod.
 • Zavádění ICT v územní veřejné správě
 • Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb
 • Národní podpora cestovního ruchu
 • Národní podpora územního rozvoje
 • Technická pomoc

OP Životní prostředí:

 • Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní
 • Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí
 • Udržitelné využívání zdrojů energie
 • Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží
 • Omezování průmyslového znečištění a snižování enviromentálních rizik
 • Zlepšování stavu přírody a krajiny
 • Rozvoj infrastruktury pro enviromentální vzdělávání, poradenství a osvětu
 • Technická pomoc

OP Doprava:

 • Modernizace železniční sítě TEN-T
 • Výstavba a modernizace dálniční a silniční sítě TEN-T
 • Modernizace železniční sítě mimo síť TEN-T
 • Modernizace silnic I.třídy mimo TEN-T
 • Modernizace a rozvoj pražského metra a systémů řízení silniční dopravy v hl. m. Praze
 • Podpora multimodální nákladní přepravy a rozvoj vnitrozemské vodní dopravy
 • Technická pomoc

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost:

 • Počáteční vzdělávání (metody a formy výukových činností, rozšíření výuky cizích jazyků, asistenční služby, vzdělávání pedagogů aj.)
 • Terciální vzdělávání, výzkum a vývoj (implementace systémů podpory podnikání a podnikatelského přístupu a inovačních řešení v institucích terciálního vzdělávání, výzkumu, vývoje aj. Vzdělávání pedagogů, terciální vzdělávání soukromého a veřejného sektoru …)
 • Další vzdělávání (komplexní systém dalšího vzdělávání, vzdělávací moduly, jazykové dovednosti, IT, podnikatelské dovednosti, vzdělávání dospělých apod.)
 • Systémový rámec celoživotního učení (vytvoření systému propojení všech vzdělávání k vytváření systému celoživotního učení)
 • Technická pomoc

OP Výzkum a vývoj pro inovace:

 • Rozvoj kapacit výzkumu a vývoje
 • Rozvoj kapacit pro spolupráci veřejného sektoru se soukromým ve výzkumu a vývoji
 • Posilování kapacit vysokých škol pro terciální vzdělávání
 • Technická pomoc

OP Lidské zdroje a zaměstnanost:

 • Adaptibilita - profesní vzdělávání podporované zaměstnavateli, tvorba nových vzděl.programů pro zaměstnance, příprava lektorů, instruktorů apod.
 • Aktivní politika trhu práce
 • Sociální integrace a rovné příležitosti - pobytová zařízení pro cílové skupiny, zajištění dostupnosti sociálních služeb, vzdělávací programy a kurzy pro sociálně vyloučené..
 • Veřejná správa a veřejné služby - vzdělávání zaměstnanců úřadů veřejné správy, politiků včetně zastupitelů, aplikace moderních metod zvyšování výkonnosti, kvality a pod.
 • Mezinárodní spolupráce
 • Technická pomoc

Regionální operační programy:

Jedná se o 7 regionálních operačních programů. Zde je uvedena struktura ROP NUTS II - Moravskoslezsko:
 • Regionální infrastruktura a dostupnost
  • Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury\
  • Rozvoj a dostupnost letiště Ostrava\>
  • Rozvoj dopravní obslužnosti\
  • Infrastruktura integrovaného záchranného systému a krizového řízení
 • Podpora prosperity regionu
  • Infrastruktura veřejných služeb
  • Rozvoj cestovního ruchu
  • Podpora využívání brownfields
  • Marketing regionu
 • Rozvoj měst
  • Rozvojové póly regionu
  • Subregionální centra
 • Rozvoj venkova
 • Technická pomoc

Evropská územní spolupráce:

 • OP Meziregionální splupráce (Země EU, Norsko a Švýcarsko)
 • OP Nadnárodní splupráce
 • ESPON 2013 (Evropský územní rozvoj)
 • INTERACT II (zlepšení územní splupráce)
 • OP Přeshraniční spolupráce ČR - Bavorsko
 • OP Přeshraniční spolupráce ČR - Polsko
 • OP Přeshraniční spolupráce ČR - Rakousko
 • OP Přeshraniční spolupráce ČR - Sasko
 • OP Přeshraniční spolupráce ČR - Slovensko

Program rozvoje venkova:

(patřící pod společnou zemědělskou politiku), především pro malé obce do 500, resp. 2000 až 5000 obyvatel
 • Obnova vesnic, občanské vybavenosti
 • Zachování kulturního dědictví
 • Komunikace, veřejná prostranství a obnova zeleně
 • Vodovodní a kanalizační sítě, ČOV
 • Odpadové hospodářství a protipovodňová opatření
 • Modernizace veřejné správy
 • Cestovní ruch a kultura
 • Územní dokumentace a regenerace brownfields
 • Obnovitelné zdroje energie