Dotace

Všeobecné informace

V letech 2007 až 2013 přiteče do ČR na dotacích z Evropské unie částka cca 752,7 miliard Kč, což činí zhruba 74% státního rozpočtu na rok 2007.

Globálním cílem kohezní politiky Evropské unie je snižování rozdílu mezi úrovní rozvoje jednotlivých regionů a snížení zaostalosti nejvíce znevýhodněných regionů. Globální cíl je tvořen dílčími cíli:

 • Konkurenceschopnost
 • Konvergence
 • Evropská územní spolupráce

Rada Evropské unie stanovila legislativní východiska pro tvorbu NSRR:

 • Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 -Úloha, cíle a organizace evropských fondů pro programovací období 2007 až 2013
 • Rozhodnutí o Strategických obecných zásadách Společenství pro hospodářskou, sociální a územní soudržnost » orientační rámec pro intervenci evropských fondů
 • Tyto dokumenty byly východiskem pro zpracování Národního strategického referenčního rámce pro roky 2007 až 2013, který byl schválen 26.července 2007. Ze schváleného NSRR vycházejí prováděcí dokumenty k jednotlivým druhům dotací, především pak k dotacím ze strukturálních fondů. Strukturální forny však nejsou jediným zdrojem dotací.

Finanční zdroje z EU a jiných států:

 • Strukturální fondy (2007 až 2013 : 26 691,5 mld. €)
 • Společná zemědělská politika (2007 až 2013 : 3,6 mld. €)
 • Finanční mechanismy EHP a Norska (2004 až 2009 : 105,85 mil.€)
 • Finanční pomoc Švýcarska
 • Fond soudržnosti
 • LIFE +

Firma 3C SYNHALL, s.r.o. Vám nabízí bezplatnou nezávaznou schůzku – konzultaci pro stanovení Vašich možností čerpání dotací, vašich potřeb a stanovení strategie pro získání dotací. V případě Vašeho zájmu jsme Vám pak schopni vypracovat potřebné podklady a dokumenty pro žádosti o dotace (registrační žádost, plná žádost, podnikatelský záměr, studie proveditelnosti (FS), finanční rozvahy, studie nákladů a přínosů (CBA) aj.). Naši pracovníci jsou kvalifikovanými poradci s víceletými zkušenostmi v tomto oboru.

V případě Vašeho zájmu o nezávaznou schůzku a především vytypování možností dotací pro Vaší firmu, prosím kontaktujte našeho poradce na adrese: d.cahelova@synhall.cz.

Bližší popis jednotlivých dotací najdete pod záložkou druhy dotací, úplné dokumenty na stránkách Fondů evropské unie – www.strukturalni-fondy.cz

Nenechte si ujít peníze, které jsou Vám nabízeny, jen proto, že nevíte jak na to! Kontaktujte nás!